برنامه هفتگی کلاس 4/1

  کلاس 4/1(سرکارخانم  حسن پور  )

 

ایام هفته

زنگ اول

 

زنگ دوم

 

زنگ سوم

 

زنگ چهارم

 

زنگ پنجم

 

شنبه


فارسی

ریاضی

انشا

علوم

جغرافی

یکشنبه


قرآن

هدیه

ورزش

ورزش

قرآن

دوشنبه

ریاضی

تاریخ

علوم(آزمایشگاه)

املا

هنر

سه شنبه

ریاضی

مدنی/هنر 

 انشا

کتابخانه

هدیه

چهارشنبه

ریاضی

قرآن

علوم

فارسی

املا

 

       

 

برنامه هفتگی کلاس 5/1

 

برنامه هفتگی کلاس 5/1 (سر کار خانم  اسماعیلی )

         
           

ایام هفته     زنگ اول    زنگ دوم     زنگ سوم            زنگ چهارم      زنگ پنجم

  

شنبه          (قرآن)      ریاضی      علوم(آزمایشگاه)        فارسی         املا   

                 ریاضی   

یکشنبه       قرآن         جغرافی           انشا            ورزش               ورزش

 

دوشنبه       کتابخانه     علوم           ریاضی           تاریخ              مدنی/هنر

سه شنبه   ریاضی      فارسی           هنر             هدیه                 هدیه

 

چهارشنبه   قرآن        ریاضی           علوم              فارسی                انشا                                                                   

         
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         

 

 

       

 

 

       

­

         

 

         

 

برنامه هفتگی کلاس 6/2

برنامه هفتگی کلاس 6/2 (سرکار خانم  ایرانپور    )

ایام هفته       زنگ اول            زنگ دوم         زنگ سوم         زنگ چهارم        زنگ پنجم

شنبه             اجتماعی          ریاضی            علوم             ا   فارسی           انشا    

 

یکشنبه         قرآن                  اجتماعی         ریاضی             علوم(آز)        اجتماعی

                                                                               

دوشنبه        ریاضی                 املا           تفکر وپژوهش         قرآن                   هنر

 

 

سه شنبه    هدیه                   ریاضی            کتابخانه             ورزش              ورزش

 

             

  چهارشنبه    قرآن               ریاضی                فناوری                فارسی          هدیه

برنامه هفتگی کلاس 6/1

برنامه هفتگی کلاس 6/1 (سرکار خانم شریفیان)


ایام هفته    زنگ اول         زنگ دوم           زنگ سوم        زنگ چهارم          زنگ پنجم


شنبه            قرآن             ریاضی              فارسی             املا                اجتماعی

 

یکشنبه      قرآن           تفکر و پژوهش          هنر              اجتماعی           فارسی

                                    

 دوشنبه      علوم(آز)            علوم            ریاضی             کتابخانه             ورزش

 

سه شنبه   ریاضی         اجتماعی            ورزش               فناوری             ریاضی

              

                                                               

چهارشنبه  قرآن             فارسی            هدیه               هدیه                     ریاضی

برنامه هفتگی کلاس 4/2

 کلاس 4/2 (سرکارخانم  امیدوار  )

ایام هفته

زنگ اول

 

زنگ دوم

 

زنگ سوم

 

زنگ چهارم

 

زنگ پنجم

 

شنبه

 

قرآن

 ریاضی

جغرافی

علوم

(آزمایشگاه)

علوم

یکشنبه

 

ورزش

ورزش

قرآن

کتابخانه

املا

دوشنبه

ریاضی

انشا

مدنی/هنر

علوم

هنر

سه شنبه

 

هدیه

ریاضی

تاریخ

هدیه

   فارسی

چهارشنبه


قرآن

ریاضی

انشا

املا

فارسی

           
 
برنامه هفتگی کلاس 5/2

  کلاس 5/2(سرکار خانم حاتمی   )

 

ایام هفته

زنگ اول

 

زنگ دوم

 

زنگ سوم

 

زنگ چهارم

 

زنگ پنجم

 

شنبه

هدیه

 

ریاضی

جغرافی

  فارسی

    املا

یکشنبه

قرآن

کتابخانه

علوم(آز)

  هدیه­ های آسمانی

     هنر

دوشنبه

 

ریاضی

املا

تاریخ

مدنی/هنر

   انشا

سه شنبه

ورزش

 

ورزش

قرآن

فارسی 

   ریاضی

چهارشنبه

قرآن

ریاضی

علوم

فارسی

   علوم